Společné jmění manželů (zúžení SJM, rozšíření SJM, vypořádání SJM)

společné jmění manželůChystáte se rozvést a Vy i Váš partner máte zájem na tom, aby rozvodové řízení trvalo co nejkratší dobu? I v takovém případě Vám umíme pomoci. Písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy, jejichž ověření v rámci ceny za sepsání dohody osobně provedeme, můžete vypořádat Vaše společné jmění manželů pro dobu po rozvodu přímo u nás.

Společné jmění manželů tvoří jednak majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství s výjimkami, jež stanoví zákon (např. majetek nabytý dědictvím nebo darem), a dále i závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkami, jež stanoví zákon (např. závazek týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů nebo závazek, jehož rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, který převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého).

Ve zkratce řečeno, polovina veškerých příjmů, nemovitostí a movitých věcí (ale současně i závazků) získaných / přijatých jedním z manželů či vzniklých jednomu z manželů za trvání manželství náleží druhému manželovi (samozřejmě vždy s ohledem na shora uvedené výjimky).

  

Vypořádání společného jmění manželů

Pakliže dojde k zániku manželství (rozvodem nebo smrtí manžela), společně zaniká i společné jmění manželů. K vypořádání společného jmění manželů, případně jeho části, může dojít na základě písemné dohody, nejsou-li schopni se manželé dohodnout, mohou podat k soudu návrh na jeho vypořádání.

Nedohodnou-li se bývalí manželé na vypořádání společného jmění manželů do tří let od jeho zániku nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, rozdělí se společné jmění dle podmínek stanovených v zákoně.

Jste rozvedení, ale dosud nebylo Vaše společné jmění vypořádáno? Máte zájem se s bývalým manželem nějak dohodnout, ale nejste si jisti, jaké má mít dohoda o vypořádání společného jmění náležitosti? Chcete mít Vaše majetkové vztahy náležitě vypořádány, a to i s ohledem na zápisy vlastnických vztahů v katastru nemovitostí? Potom neváhejte se na nás obrátit, neboť jsme schopni vypracovat nebo posoudit smlouvu o vypořádání Vašeho společného jmění manželů.

 

Rozšíření a zúžení společného jmění manželů

Manželé si mohou smluvně písemně ujednat rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, a to jak do budoucna (ve vztahu k majetku či závazkům nabytým či vzniklým v budoucnu), tak i ve vztahu k majetku a závazkům, které již společné jmění manželů tvoří.

Písemnou dohodu, jejímž předmětem bude zúžení nebo rozšíření  budoucího společného jmění manželů, může podepsat i muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství (tzv. předmanželská smlouva).

Smlouvy, v nichž si manželé nebo snoubenci ujednají rozšíření nebo zúžení společné jmění manželů, musejí být uzavřeny formou notářského zápisu.

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.